Kundevilkår for bruk av Tjenester

BESKRIVELSE AV TJENESTENE
Fastpath AS (heretter “Fastpath”) gir tilgang til tjenester som leveres med Fastpaths tjenesteplattform Waysayer (“Tjenestene”).

Ytterligere spesifikasjon av Tjenestene er gitt i Bestillingsordre som er inngått mellom partene.

1. RANGORDEN
Denne “Avtalen” består av disse Kundevilkårene og Bestillingsordre med eventuelle vedlegg (f.eks. SLA eller DPA).

Ved motstrid mellom vilkårene i dokumentene som utgjør Avtalen, skal følgende rangorden gjelde:
(a) Den aktuelle Bestillingsordre
(b) Vedlegg til Bestillingsordren
(c) Disse Kundevilkårene

2. TJENESTENES OMFANG
Tjenestene inkluderer ingen dokumentasjon på løsningen som leveres utover det som følger av den enkelte Bestillingsordre.

Tjenestenes omfang følger av den enkelte Bestillingsordre. Tilpasninger, utvidelser, eller annet arbeid i forbindelse med levering av Tjenestene utover det som følger av Bestillingsordren vil, etter nærmere avtale med Kunden, belastes Kunden etter de til enhver tid gjeldende timepriser for konsulenttjenester. Om ikke annet er avtalt, gjelder timeprisene som er publisert på https://fastpath.no/standardpriser.

3. ENDRINGER I TJENESTENE
Kunden vil til enhver tid ha tilgang til siste versjon av Tjenestene. Dette innebærer samtidig at Fastpath forbeholder seg retten til å foreta endringer eller oppgraderinger av Tjenestene.

Fastpath vil varsle Kunden i forkant av slike endringer/oppgraderinger, dersom endringene/oppgraderingene antas å medføre redusert funksjonalitet for Kunden.

4. BETALING
Vederlag for Tjenestene følger av Bestillingsordren.

Med mindre annet er avtalt mellom partene, forbeholder Fastpath seg retten til årlig å indeksregulere prisene på Tjenestene i henhold til Konsumprisindeksen fra SSB uten nærmere varsel.

Betaling må mottas av Fastpath før Kunden får tilgang til Tjenestene. Fastpath forbeholder seg retten til å begrense Kundens tilgang til Tjenestene dersom betaling ikke mottas.

5. ABONNEMENTSPERIODE OG OPPSIGELSE
Abonnementet løper i perioder på tolv (12) måneder (“Abonnementsperioden”), med mindre annet er spesifisert I Bestillingsordren.

Hver av partene kan si opp Avtalen ved skriftlig varsel innen seksti (60) dager før utløpet av en Abonnementsperiode. Oppsigelsen trer i kraft ved utløpet av den løpende Abonnementsperioden.

Hver av partene kan si opp Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel i tilfelle den annen part vesentlig misligholder Avtalen.

6. TJENESTENIVÅ
Fastpath gir ingen garantier knyttet til tjenestenivå, med mindre partene har inngått en separat avtale om tjenestenivå, for eksempel en Service Level Agreement (SLA).

7. KUNDENS FORPLIKTELSER
Kunden skal rapportere eventuelle mangler ved Tjenestene uten ugrunnet opphold.

Kunden skal ikke bruke Tjenestene på noen mate som kan skade eller svekke Fastpaths levering eller support av Tjenestene.

Kunden er ansvarlig for all annen tredjeparts programvare, komponenter, tjenester og plattformer som ikke leveres av Fastpath.

8. PERSONVERN
Fastpath vil behandle alle personopplysninger som deles gjennom denne Avtalen i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Partene skal, hvis nødvendig, inngå en separat Databehandleravtale.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER
Fastpath beholder alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestene. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt er forbeholdt.

10. ANSVARSBEGRENSNINGER
Tjenestene leveres “som de er” og kan ha feil og utelatelser. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen, gir Fastpath ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Fastpath garanterer ikke at noen eller alle mangler, defekter, eller feil vil bli rettet, eller garanterer at funksjonene i Tjenestene vil oppfylle Kundens krav eller behov.

Fastpath fraskriver seg uttrykkelig ansvar for enhver skade eller ethvert krav som skyldes nedetid eller mangler ved tredjeparts programvare som brukes i eller i tilknytning til Tjenestene.

Under ingen omstendigheter skal Fastpath være ansvarlig for indirekte tap eller krav, tapt fortjeneste eller tapte besparelser.

Under enhver omstendighet skal Fastpaths erstatningsansvar overfor Kunden knyttet til Avtalen, uansett årsak, være begrenset til vederlag betalt av Kunden for den siste tolv (12) måneders perioden under denne Avtalen.

11. KONFIDENSIALITET M.M.
Partene har en konfidensialitetsplikt for informasjon som fremkommer under denne Avtalen om den andre partens forretningsmessige eller personlige forhold, dersom det er en legitim interesse i å unngå spredning av informasjonen. Hver part erkjenner at konfidensiell informasjon er proprietær, og at den er verdifull for den delende part og at enhver avsløring eller uautorisert bruk av den kan forårsake uopprettelig skade og tap for den delende part.

Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at konfidensiell informasjon blir delt med andre når dette er nødvendig for oppfyllelse av denne Avtalen.

Disse bestemmelsene om konfidensialitet skal gjelde også etter avtalen er sagt opp.

12. ENDRINGER I KUNDEVILKÅRENE
Fastpath forbeholder seg retten til etter eget skjønn å gjøre endringer i disse Kundevilkårene fra tid til annen. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Fastpath vil varsle Kunden om endringene minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft. Kundens eneste rettsmiddel er å si opp abonnementet på Tjenestene ved å gi Fastpath skriftlig varsel innen 14 dager etter å ha mottatt Fastpaths varsel om endring av Kundevilkårene. Hvis Kunden velger å si opp abonnementet på Tjenesten(e), vil Fastpath gi Kunden en pro-rata refusjon av vederlaget for hver Tjeneste for resten av den gjeldende Abonnementsperioden.

Hvis Kunden ikke sier opp abonnementet på Tjenesten(e), har Kunden akseptert å bli bundet av endringene i Kundevilkårene.

13. OVERFØRING AV RETTIGHETER
Kunden har ikke lov til å tildele eller overføre alle eller deler av sine rettigheter under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Fastpath.

Uavhengig av det foregående, kan hver av partene overdra denne avtalen i sin helhet til sine tilknyttede selskaper, eller i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, omorganisering eller salg av alle eller i det vesentlige alle sine eiendeler. I slike tilfeller skal Kunden varsle Fastpath uten unødig opphold, og med mindre annet er avtalt skriftlig, skal denne Avtalen være bindende og gjelde til fordel for partene, deres respektive etterfølgere og tillatte overdragere.

14. LOVVAG OG VERNETING
Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i tråd med Norsk rett.

Partene skal forsøke å løse konflikter under denne Avtalen i minnelighet. Tvister som ikke blir løst i minnelighet skal behandles av de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som avtalt verneting.